Investeringsfokus

Riskkapital till svenska tillväxtföretag

Sven och Johan

Vi erbjuder riskkapital, normalt i form av ägarkapital till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Vi kan också ge olika typer av ägarnära lån. När vi har investerat i ett företag påbörjar vi en spännande resa tillsammans med entreprenören och våra medinvesterare där vi arbetar hårt tillsammans för att företaget ska utvecklas och bli framgångsrikt.

Typ av bolag

Vi söker små och medelstora företag med stor tillväxtpotential som bedöms kunna hävda sig på en internationell marknad. 

Vi investerar i bra entreprenörer

När vi bestämmer oss för att investera i ett bolag gör vi det för att vi tror starkt på entreprenören och det övriga teamet i bolaget. Vi brukar säga att vi investerar i bra entreprenörer. Vi vill också att bolaget ska ha

  • En unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst
  • Vilja och förmåga att växa
  • Goda utsikter till lönsamhet på en växande, internationell marknad
  • Tydliga exitmöjligheter

Ägarkapital

Vi investerar oftast i form av ägarkapital direkt i företaget genom att delta i nyemissioner. Vi kan också investera genom konvertibler som senare kan omvandlas till aktier. Vi är en aktiv minoritetsinvesterare och siktar på en ägarandel om lägst 15 och högst 50 procent.

Aktiv medinvesterare

Vi går sällan in i ett bolag som ensam investerare eller huvudinvesterare. Istället syndikerar vi, det vill säga investerar tillsammans med en annan finansiär. 

Vi är mycket engagerade och deltar aktivt i arbetet med att utveckla och skapa värde i bolagen. Detta sker genom styrelsearbete i samspel med andra ägare och i direkt dialog mellan våra investeringsteam och bolagets ledning.

Investeringsbelopp

Investeringsbelopp per företag: 5-100 miljoner kr. Investeringskapital tillförs oftast successivt och därför kan en första investering understiga 5 miljoner kr. Ingen enskild investering får överstiga 5 procent av förvaltat kapital.

Exit

Våra engagemang är tidsbegränsade och brukar vara mellan fem och femton år. Försäljning av våra aktier sker antingen till en industriell eller finansiell aktör, en medinvesterare eller via en börsintroduktion.

Avkastning

I varje enskild investering agerar vi på lika villkor som andra investerare och söker en avkastning som återspeglar den risk vi tar.